Septische putten

Aquafix biedt een breed programma huishoudelijke waterzuiveringen o.a. kunststof (PE) en betonnen septic-tank en IBA-systemen, maar ook zakputten van kunststof en beton voor geleidelijke infiltratie van het gezuiverde water. Tevens biedt Aquafix infiltratiesystemen voor hemelwater (HWA box) om bijvoorbeeld het hemelwater afkomstig van het dak te infiltreren in het grondwater. Ook levert Aquafix pompgemalen indien de afstand tot het (gemeentelijk) riool binnen 40 meter vanaf het perceel gelegen is, of voor het wegpompen van het hemelwater van het perceel. (zie hiervoor het complete programma Aquafix Pompen & Putten).

Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA is een systeem dat het huishoudelijke afvalwater zuivert. Er bestaan verschillende soorten IBA systemen maar hebben alle als gemeenschappelijk kenmerk dat ze huishoudelijk afvalwater (grijswater) kleinschalig zuiveren. Huishoudelijk afvalwater bevat organisch materiaal, zwevende stoffen en nutriënten zoals ammonium en fosfaat. Een Aquafix IBA is ontworpen om zoveel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen dat anders bij afbraak opgeloste zuurstof om het afvalwater te zuiveren.

 

Septic-tanks:

In tegenstelling tot de meer gevorderde IBA, die ontworpen is al huishoudelijke afvalwater de behandelen, is een septische put  ontworpen voor de behandeling van sanitair afvalwater (zwartwater). Een septische put verwijderd hoofdzakelijk zwevende stoffen en maakt deze vaste stoffen vloeibaarder. Hoewel een septische put ook het water van één gezin of gebouw zuivert, is de zuivering minder doorgedreven en zijn er geen zuiveringsprocessen die gebruik maken van in het water opgeloste zuurstof. Men rekent een septische put daarom niet tot de IBA-systemen.

 

Uitvoeringen:

Een Aquafix IBA systeem bestaat uit een tank met meerdere compartimenten. In het eerste compartiment treedt bezinking op van het zand, vast organisch en andere zwevende materialen. In een tweede compartiment voorziet men beluchting om zuurstof in het water te brengen. Er wordt een biofilm gevormd op een dragermateriaal zoals geweven metaaldraad. Autotrofebacteriën als Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrospira en Nitrobacter in de biofilm zetten ammonium uiteindelijk om in CO, water en nitraat. In een laatste compartiment laat men het in de IBA gevormde biologisch slib bezinken. Deze uitvoering van een IBA bootsen een voorbezinktank, beluchtingstank en nabezinktank van een rioolwaterzuiveringsinstallatie na.

 

Classificatie IBA's

Er zijn 4 IBA klassen:

  • IBA klasse l is een septische put welke gebasseerd dient te zijn volgens het lozingenbesluit bodembescherming.
  • IBA klasse ll verwijderd met name zwevende stoffen.
  • IBA klasse lll A verwijderd ook stikstof.
  • IBA klasse lll B verwijderd daarnaast ook fosfaat en is tevens de hoogste klasse.

 

Werking IBA's:

Een IBA klasse l is een bijzondere septische put, met een inhoud van minimaal 6 m3 verdeeld in 3 compartimenten in een verhouding van 2:1:1. Een IBA ll of lll kan bestaan uit twee of drie tanks of compartimenten. Te weten, een voorbezinktank waar de zwaardere (niet-organische) delen bezinken, een actief-slibtank met beluchtingsinstallatie, gevolgd door een nabezinktank waar de vaste stoffen en bacterievlokken bezinken. De zuivering vindt in tegenstelling tot een septische put plaats onder aerobe omstandigheden. Bacterieën breken daar het organisch materiaal af. Het effluent uit een IBA klasse ll of lll moet nagenoeg helder zijn.

 

Bekijk hier het complete programma Aquafix Belgium Septische putten.